+48 507 973 794 info@eastbulletholes.com

Regulamin

Program zawodów EAST BULLET HOLES

Regulamin

1.Cel zawodów

Celem zawodów jest propagowanie strzelań karabinowych na duże odległości a także wymiana doświadczeń oraz integracja środowisk służb mundurowych i sportowych. Zawody mają na celu poprzez wzajemną rywalizacje podnosić kwalifikacje funkcjonariuszy i żołnierzy jak również propagować konkurencje na gruncie cywilnym. W trakcie współzawodnictwa wyłoniony będzie najlepszy strzelec.

2.Organizator Zawodów

Organizatorem imprezy jest FUNDACJA ORĘŻ oraz 15 Brygada Zmechanizowana, JANCZEWSKI OLSZTYN-KAROL JANCZEWSKI przy współpracy z Klubem Strzeleckim „Oręż” oraz Ośrodkiem Szkolenia Poligonowego Bemowo Piskie

3.Termin i miejsce zawodów

Strzelnica Czołgowa OSPWL Bemowo Piskie 10-11.10.2020r

4.Program zawodów

Program zawodów będzie opublikowany na stronie www.eastbulletholes.com

5.Konkurencje

Broń: Karabin centralnego zapłonu w kalibrze od 222 do .50
Klasy sprzętowe: TACTICAL i OPEN, SEMI AUTO, MAGNUM wszystkie w kalibrze 222 do .50 cal.
Amunicja: Całkowity zakaz używania amunicji smugowej, przeciwpancernej, zapalającej i innej nie dozwolonej do strzelań sportowych za wyjątkiem strzelań wykonywanych przez żołnierzy przy wilgotności ściółki powyżej 10%.
Bez strzałów próbnych !

• Konkurencje dla klasy TACTICAL i OPEN, SEMI AUTO, MAGNUM
• Postawa strzelecka : leżąca

ODLEGŁOŚĆ : A
Czas przygotowawczy 4 minuty
Odległość: 300 metrów.
Czas strzelania: 10 minut
Ilość strzałów: 10

ODLEGŁOŚĆ : B
Czas przygotowawczy 4 minuty
Odległość: 600 metrów
Czas strzelania: 10 minut.
Ilość strzałów: 10

ODLEGŁOŚĆ : C
Czas przygotowawczy 4 minuty
Odległość: 800 metrów
Czas strzelania: 10 minut
Ilość strzałów: 10

O klasyfikacji generalnej decyduje suma punktów uzyskanych Z ODLEGŁOŚCI A,B i C.

6.Procedura strzelania i czas

• Po komendzie „NAPRZÓD” zawodnicy zajmują stanowiska i przygotowują się do strzelania – czas 4 min
• Na komendę „ŁADUJ!” ładują magazynki i podpinają do broni.
• Po komendzie „OGNIA!” wykonują strzelanie wg warunków odpowiednich dla strzelania NA ODLEGŁOŚCIACH A, B i C
• Po komendzie „PRZERWIJ OGIEŃ” zawodnicy rozładowują broń, umożliwiają dokonanie kontroli przez sędziego.
• Każdy strzał przed komendą „OGNIA” i po komendzie „PRZERWIJ OGIEŃ ” skutkuje dyskwalifikacją (DQ!).

1. Zawodnik strzela do jednej tarczy wg warunków strzelania ODLEGŁOŚCI nr. A, B, C. z jednej zadeklarowanej jednostki broni. Start zawodnika w kolejnej (dodatkowej) klasie sprzętowej wymaga przeprowadzenia ponownej rejestracji oraz posiadania dodatkowej broni odpowiadającej wymogom technicznym danej klasy.
2. Organizator dopuszcza możliwość strzelania z jednego egzemplarza broni przez dwóch lub większą ilość zawodników. W takiej jednak sytuacji do klasyfikacji generalnej liczony będzie wynik tylko pierwszego strzelającego zawodnika. Wyniki pozostałych strzelających umieszczone będą w grupie PK. (poza konkursem).
3. Broń może być oparta (nie przymocowana/przykręcona) na dowolnym przedmiocie przyniesionym przez zawodnika.
a. Dozwolone jest stosowanie wszelkiego rodzaju podpór przednich w postaci dwójnogów, dwójnogów składanych rest-ów ( wyłącznie klasa OPEN)
b. Dozwolone jest stosowanie podpór tylnych stanowiących wyposażenie karabinu jak i dodatkowych podkładek (np. monopodów , worków, itp.) używanych przez zawodnika w celu polepszenia stabilizacji broni.
c. Przednia i tylna podstawa karabinu nie może być ze sobą połączona innym elementem niż tylko łożem karabinu.
4. Na stanowisku strzeleckim zawodnik może posiadać tylko wymaganą ilość amunicji dla danego strzelania. Posiadanie dodatkowej amunicji skutkuje dyskwalifikacją (DQ!).
5. Awaria broni lub amunicji jest sprawą zawodnika.
6. Na stanowisko strzeleckie broń wnoszona jest w pokrowcach, futerałach lub skrzyniach transportowych.
7. Opuszczenie stanowiska z bronią możliwe jest tylko po jej rozładowaniu, sprawdzeniu przez sędziego i umieszczeniu w pokrowcu, futerale lub skrzyni transportowej. Nie zastosowanie się do wymogu skutkuje dyskwalifikacją (DQ!).
8. Przebieg strzelań ocenianych może być rejestrowany przy pomocy urządzeń audio/video. Materiał ten dostępny jest tylko i wyłącznie dla obsługi sędziowskiej. Może podlegać publikacji oraz dystrybucji i nie może być wykorzystywany do innych celów niż organizacyjnych EAST BULLET HOLES.
9. Wszelkiego rodzaju przeglądy i naprawy broni można wykonywać tylko w wyznaczonej strefie bezpieczeństwa (SAFETY AREA).
10. Do strefy bezpieczeństwa nie wolno wnosić amunicji ostrej, ćwiczebnej a także atrap amunicji. Nie zastosowanie się skutkuję dyskwalifikacją (DQ!).
11. W trakcie przemieszczania się po terenie strzelnicy, broń powinna znajdować się w pokrowcu, futerale lub skrzyni transportowej.
12. W sprawach spornych decyzje ostateczną podejmuje sędzia główny Z PZSS
13. Jeżeli u któregoś z zawodników w tarczy pojawi się 11 przestrzelin lub więcej punkty liczone są z 10 najlepszych przestrzelin na korzyść zawodnika.
14. Każda broń która bierze udział w zawodach powinna być wyposażona w widoczną flagę bezpieczeństwa wsuwaną do komory nabojowej.

7.Uczestnictwo

W zawodach uczestniczyć mogą firmy, instytucje i osoby prywatne posiadające:
• stosowne pozwolenia w zakresie posiadania broni palnej,
• poprawną rejestrację zawodnika,
• wniesioną opłatę startową.
Organizator ma prawo odmówić rejestracji zawodnika bez podania przyczyn.

8.Klasyfikacja

• Indywidualna

9.Nagrody

1-3 Puchary.
1-6 Dyplomy.

10.Termin zgłoszeń

Rejestracja tylko drogą elektroniczną na stronie www.eastbulletholes.pl do wyczerpania miejsc startowych. Ilość startujących ograniczona! Przewiduje się, że jedna zmiana będzie zawierać 30 miejsc w klasie tactical, 20 miejsc w klasie open, 20 miejsc w klasie semi-auto oraz 20 miejsc w klasie magnum. Organizator przewidział 3 zmiany.

11.Koszty uczestnictwa

Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny.
Opłata startowa 300, 600, 800 m – 250 PLN (60 EUR) od zawodnika / klasa sprzętowa.
Opłata za zgłoszenie zespołu – 100 PLN (30 EUR).

Konto bankowe: 39124057451111001082822889 Fundacja Oręż
ul. Okulickiego 1/93 19-300 EŁK

12.Sprawy różne

1. W przypadku rejestracji i wniesienia opłaty startowej zawodnikowi, który rezygnuje ze startu nie przysługuje jej zwrot. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane przez organizatora w terminie 14 dni od daty jej zgłoszenia nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem zawodów. Reklamacje wraz z uzasadnieniem należy kierować pocztą elektroniczną na adres info@eastbulletholes.com
2. W dniu 10.10.2020 w treningu mogą brać udział tylko i wyłącznie zarejestrowani zawodnicy z wniesioną opłatą startową.
3. Organizator otwiera klasę sprzętową po zarejestrowaniu się minimum 10 zawodników.
4. Broń dla klasy „OPEN”. Broń: karabin w kalibrze do 8 milimetrów.
6. Broń dla klasy „TACTICAL ”: Karabin centralnego zapłonu w kalibrze 223, 5,56×45(5,56NATO) , 5,45×39, 7,62×39, 308, 7,62x53R (7,62x54R). Broń może być wyposażona w hamulec wylotowy ( hamulec odrzutu ). Broń musi posiadać przednią podporę w postaci składanego dwójnogu.
7. Broń dla klasy „ Semi-Auto”: Karabin samopowtarzalny centralnego zapłonu w kalibrze od 222 do .50 cal Dozwolona liczba zacięć skutkujących pojedynczym ładowaniem to 5 razy – powyżej tej liczby broń jest uznawana jako niesprawna i nie można z niej kontynuować konkurencji. Broń może być wyposażona w hamulec wylotowy ( hamulec odrzutu )
8. Broń dla klasy „Magnum”: Karabin centralnego zapłonu w kalibrze: 7 mm Remington Magnum, 300 Winchester Magnum, 300 Norma Magnum, 300 WSM, 7WSM, 338 Winchester Magnum, 338 Norma Magnum, 338 Lapua Magnum i energii wystrzelonego pocisku od 4500 – 18 000 J. Broń może być wyposażona w hamulec wylotowy ( hamulec odrzutu )
9. W przypadku takiej samej liczby punktów uzyskanych przez zawodników po ostatnim strzelaniu, organizator liczy ilość centralnych trafień „ BULL” Kto posiada ich więcej zwycięża. Jeśli ilość centralnych trafień jest taka sama. Zwyciężą zawodnik która posiada więcej punktów na dystansie 800 metrów.
10. Zasady oceny trafień są zgodne z przepisami ISSF. Nad prawidłowością obliczeń będą nadzorować sędziowie PZSS z Klubu strzeleckiego “GARDA”
11. Zawodnik ma prawo do wnoszenia protestu dotyczącego uzyskanego wyniku, do 1 godziny po ich ostatecznym wywieszeniu (opublikowaniu). Po wytyczonym czasie wszelkie protesty i zastrzeżenia nie będą uwzględniane. W innych kwestiach protest zawodnika będzie uwzględniony po przedstawieniu go w formie pisemnej oraz wniesieniu opłaty arbitrażowej w wysokości 200 PLN lub 50 EUR do sędziego głównego zawodów.

13.Polityka prywatności

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. (Dz. U. 2018 poz.1000) oraz
Art.13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) zwanego rozporządzeniem ogólnym informuję, że Administratorem Danych Osobowych Państwa oraz Państwa dzieci jest: Dowódca 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej Al. Wojska Polskiego 21, 11-500 Giżycko, tel 261 335 910, adres e-mail15bbz@ron.mil.pl oraz Fundacja Oręż ul. Okulickiego 1/93 tel. 510279289. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art.6 ust.1 lit.c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych m.in. w Ustawie – Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. (Dz.U. z 2017r., poz.59), Ustawie o systemie oświaty dnia 7 września 1991r. (Dz.U. z 2017, poz.2198) oraz Ustawie z dnia 15 kwietnia 2011r. o systemie informacjo oświatowej (tj. Dz.U.2017, poz.2159) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych wychowawczych oraz promocyjnych w placówce. W przypadku wizerunku dziecka przetwarzanie odbywa się na zasadzie zgody wyrażonej przez rodzica/ opiekuna prawnego tj. na podstawie art.6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia ogólnego. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione odbiorcom upoważnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa. Państwa dane oraz dzieci nie będą przekazywane państwom trzecim ani do organizacji międzynarodowych. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo sprostowania. Przysługuję Państwu prawo żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia tych danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody. W trakcie przetwarzania danych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz do profilowania. Posiadają państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają
Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych państwa dotyczących narusza obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych w/w przepisów. Konsekwencją ich niepodania był by brak możliwości uczestnictwa w zawodach East Bullet Holes.

*Wyrażam Zgodę ………………………………….
(data i czytelny podpis)

ZGODA
na wykorzystanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora danych osobowych – Dowódcę 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej niezbędnych danych osobowych w tym informacji o moich osiągnięciach oraz wizerunku utrwalonego w postaci zdjęć i filmów, z zawodów “East Bullet Holes”
Niniejsza zgoda:
• Jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie
• Obejmuje wszelkie formy publikacji, za pośrednictwem dowolnego medium
• Dotyczy umieszczenia i wykorzystania wizerunku na stronie internetowej 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej oraz Fundacji „ Oręż” oraz na tablicach, kronice, w materiałach promocyjnych, Internecie i innych nośnikach audiowizualnych.
• Na stronie www.eastbulletholes.com

Wizerunek, o którym tu mowa może być poddany, być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania, kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne. Jest on przetwarzany do czasu cofnięcia zgody.

Jestem świadomy/-a, że przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych, ich poprawiania oraz możliwości żądania uzupełnienia, sprostowania, lub usunięcia.

Podanie danych jest dobrowolne.
Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie poprzez złożenie na piśmie wniosku w przedmiocie odwołania zgody. Pismo to powinno być adresowane do członków zarządu fundacji ORĘŻ.

Niniejsze oświadczenie składam we własnym imieniu
…………………………………..
(data i czytelny podpis)